بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است كه خود بافته است.((ژان ژاك روسو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز مي كشاند و آنها را با يك نيروي جديد، زنده مي سازد. اينجاست كه گفته اند عشق، قهرمانهايي را خلق مي كند.((ژان ژاك روسو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردان آفريننده كارهاي مهم اند و زنان به وجود آورنده مردان.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend

">رومن رولان)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ممكن است بزرگترين اره اي كه در جهان اختراع شده است در دست شما باشد و در عين حال، در ميان انبوهي از درختان جنگل، سرگردان بمانيد و ندانيد چه كنيد. اگر بدانيد كه چه درختاني را بايد بريد و چرا؟ شرايط بر وفق مراد است، وگرنه ابزاري عالي در دست داريد كه به هيچ نمي ارزد.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
">آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راحتي مي تواند اثرات مخربي در زندگي انسان داشته باشد. كسي كه زياد احساس راحتي كند، از رشد، تلاش و خلاقيت باز مي ماند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيشتر ما براي ايجاد ويژگي هاي بد در خويشتن، راههاي فراواني آفريده ايم، ولي براي ايجاد ويژگي هاي خوب، راههاي اندكي باقي گذاشته ايم.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
">آنتوني رابينز
girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كاميابي در زندگي، كاميابي در برقراري ارتباط با خودتان و آفرينش مفاهيمي است كه پشتيبان‌تان بوده و به شما نيروي بيشتري ببخشد.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((آنتوني رابينز
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جوهر و ذات خلاقيت، تازگي و نو بودن آن است و در نتيجه، ما استانداردي براي قضاوت درباره ي آن نداريم.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend">كارل راجرز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.((مارسل پروست)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه سبب شود كه نيستي صورت هستي به خود گيرد، آفرينش و خلاقيت است. از اين رو همه هنرها آفريدن است و استادان و هنرمندان همه خلاق و آفرينش گرند.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تمايل و كشش يك هنرمندِ آفريننده آن است كه بشريت را در كنار پرتگاه متوقف كند.((پابلو پيكاسو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


معنايي در زندگي نيست؛ معنا را بايد خلق كرد.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="صوفي و عارف هندي ( 1931- 1990 )">اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشقِ سركوب شده ويرانگر مي شود و عشقِ ابراز شده، آفريننده.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="صوفي و عارف هندي ( 1931- 1990 )

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
">اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق هميشه آفريننده است و دنيا بسيار ويرانگر بوده، زيرا به انسان آموخته كه انرژي عشق را سركوب كند.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك فرد رمانتيك، هنرمندي است كه ناخشنودي والاي او نسبت به خودش، وي را آفرينش گر مي سازد؛ كسي كه از خودش و جهانش به دور مي نگرد؛ به پشت سر مي نگرد.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فيلسوفي كه درصدد آفرينش جهان بنا بر تصور خويش است مي خواهد همه به فلسفه اش ايمان بياورند و اين، همان روا داشتن استبداد بر ديگران است.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه بي وقفه خلق مي كند، كسي كه چيزي جز آبستن شدنها و زايشهاي روح خود نمي شناسد، ديگر فرصت فكر كردن به خود و مقايسه خود و اِعمال سليقه خود ندارد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


"شرارت" نوآوران با ظرافت بيان مي شود و برخلاف فاتحان بلافاصله به زور عضله متوسل نمي شود!

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نوآوري يعني مشاهده چيزي كه گرچه در برابر چشم همگان است، اما هنوز نامي ندارد و نمي تواند ناميده شود.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نخست ملتها آفريدگار بودند و بسي پس از آن فردها. به راستي، فرد، خود، تازه ترين آفريده است.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بر روي زمين نوآوري هاي خوب فراوان است، برخي سودمند، برخي دل پسند؛ زمين را براي آنها دوست بايد داشت.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


باشندگان همه تاكنون چيزي فراتر از خويش آفريده اند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه آفرينندگي و نو آفريني مي خواهد، در نيك يا بد، ناگزير نخست مي بايد با نيست و نابود كردن ارزشها آغاز كند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيگانه با خلق و نيز سودمند براي خلق؛ راهم را اين گونه مي پويم، گاه آفتاب، گاه ابر و هماره بر فراز همين خلق!((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بايد در محدوده امكانات زميني بيافرينيم و در آفرينش به زمين وفادار بمانيم.((نيچه

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ارزيابي يعني آفرينش.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend">نيچه

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خدا زن را خلق كرد و از آن زمان دلتنگي رخت بربست، ولي چيزهاي ديگر هم با دلتنگي از بين رفت! خلقت زن اشتباه دوم خدا بود.((نيچه

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


طوفان، درد و تباهي را آشكار ساخته، اما او به هيچ وجه آفريننده ي تباهي و درد نبوده است.((آندره موروا

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين خلق و خوي، بردباري و متانت و به ويژه، خوش منشي و شوخ طبعي است كه توانايي و قدرت آن را دارد كه براي يك زن و شوهر خوشبختي فوق العاده به بار آورد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نوآوري، سرچشمه هاي گوناگون دارد. شما بايد در محيط و فضايي باشيد كه نوآوري، مورد پذيرش باشد و اين، در همه جا واقعيت ندارد.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((گوردون مور
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.