بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.015 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

تا زماني كه انسان زنده است، فهم اين نكته براي او دشوار است كه براي جاويدان شدن بايستي بميرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((سقراط
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شيرين‌ترين مرگ‌ها از آنِ كساني است كه كارهاي بزگ از آنها سرزده و آرزوهاي بزرگ آنها برآورده شده است.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اي مردم آتن، چه مرا بي گناه شماريد و آزاد كنيد و چه نكنيد، من هرگز از راه خويش باز نمي گردم حتي اگر صدبار كشته شوم.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">سقراط
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است.((فلورانس اسكاول شين

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زندگي نامه انسان عبارت است از: مدهوش بودن از اميدها و آرزوها و پاي كوبان به آغوش مرگ پناه بردن.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما به طور يقين براي پرداخت باج تولد و مرگ زندگي مي كنيم و از همه ي لذتها و رنجهاي زندگي بهره مند مي شويم و هيچ يك نيز نمي توانند ما را رهايي بخشند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">آرتور شوپنهاور

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


وحشت مرگ كه ما را با وجود اينهمه درد، سخت به زندگي چسبانده، براستي موهوم و غير واقعي است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پس از مدتي طولاني امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقريباً به قدر مرگ دوستان و عزيزانمان غصه بخوريم؛ البته زماني كه ايشان را به عنوان شاهدان پيروزيهاي درخشانمان از دست داده باشيم.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرگ براي ما دروازه ي دوزخ است، اما دروازه ي خروجي نه دروازه ي ورود به آن.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


و اما طول عمر سعادت! هيچ انسان زنده اي قادر نخواهد بود در برابر آن تاب بياورد؛ ممكن است دوزخي بر روي زمين باشد.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از شگفتي هاي زندگي اين است كه مرگ، درست زماني ما را درمي‌يابد، كه آماده شده‌ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار شويم.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ گاه در انديشه ي مرگ نباشيد، بي گمان، مرگ در انديشه ي شماست.((جرج برنارد شاو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مزه‌ي زندگي به سبب مرگ از دست نمي‌رود، همان گونه كه خنده ما از جدي بودن زندگي نمي‌كاهد.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


يك عمر اشتباه كردن، نه تنها افتخارآميز است، كه بسيار سودمندتر از يك عمر نشستن بيهوده است.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دنيايي كه انسان ناگزير باشد براي اثبات ناچيزترين حقوق خويش، تا حد مرگ سرود بخواند، دنياي بسيار زشتي است؛ دنيايي وارونه با مفاهيم وارونه.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="شاعر، نويسنده، اديب و مترجم ايراني (1304- 1379)">احمد شاملو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر بمب‌گذار با بمب خودش كشته شود، ديگر احساس بدي نخواهيم داشت.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)">ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرگ را فراخوان و فتنه ي خفته جنگ را بيدار كن.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، بيشتر گونه اي عذاب است، اما بي بهره بودن از آن مرگ است.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه گفتم تا آخر عمر مجرد مي مانم نمي دانستم آنقدر عمر مي كنم كه ازدواج كنم.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق در حقيقت عذاب است، ولي محروم بودن از عشق، مرگ است.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting">ويليام شكسپير

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اميد، با مرگ هم به گور نمي رود.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="شاعر آلماني (1759- 1805)

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه اميد مي ميرد، هنگامي كه مي بيني كمترين امكان اميدوار بودن را از دست داده اي، فضاي خالي را با رؤيا، انديشه هاي كوچكِ بچگانه و داستانها پر مي كني تا بتواني به زندگي ادامه بدهي.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
" title="فيلسوف فرانسوي ( 1905- 1980 )">ژان پل سارتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر بخواهي از راه دويدن، خودكشي كني، ابتدا بايد خوب دويدن را ياد بگيري.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((ژان پل سارتر
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مرگ، تنها چيزي است كه حسي را در ما برمي انگيزد. مرگ، شكل هنري ما و تنها راه ابراز درون ناپيدا است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">ژان پل سارتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي زاييده شدن و مرگ، درمان و چاره‌اي وجود ندارد، بايد فاصله‌ي بين اين دو را شاد بود.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف و شاعر اسپانيايي- آمريكايي ( 1863- 1952 )

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">جرج سانتايانا
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تولد و مرگ را درماني نيست. مهم اين است كه فاصله ميان اين دو را، شاد زندگي كنيم.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف و شاعر اسپانيايي- آمريكايي ( 1863- 1952 )

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">جرج سانتايانا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ارزش گل تو به قدر عمري است كه به پايش صرف كرده اي.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حتي اگر آدم دم مرگ هم باشد داشتن يك دوست، عالي است.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با مرگ يك انسان، دنياي ناشناسي با او مي‌ميرد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.