بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان گاليله

زمان جستجو: 0.263 ثانيه

نمايش 1 - 7 گفتار از 7 گفتار يافت شده

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد، [بلكه] فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
">گاليله
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آموزگاران در را باز مي کنند، اما اين تويي که بايد وارد شوي.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">گاليله
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
">گاليله
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
">گاليله
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
">گاليله
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">گاليله
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آسمان تنها حرارت و باران مهرباني ندارد، بلكه آذرخش و سيل هم دارد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
((My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
" title="دانشمند ايتاليايي ( 1564- 1642)
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">گاليله
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.