بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان وين داير

زمان جستجو: 0.125 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 179 گفتار يافت شده

خوشبختي، چيزي‌ست كه در وجود شماست و از ديدگاه شما سرچشمه مي‌گيرد.((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كمبود فرصتي وجود ندارد كه با آنچه عاشق آن هستيم، زندگي خود را بسازيم، فقط كمبود اراده وجود دارد تا سبب روي دادن آن شود.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


امكانات در دسترس يا دسترسي‌ناپذير، سطح كاميابي و خوشبختي شما را تعيين نمي‌كند؛ بلكه آنچه كه درست مي‌دانيد، تعيين كننده‌ي سطح كاميابي و خوشبختي شماست.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend

">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از داوري درباره‌ي اهميت يا ارزش ديگران بر اساس آنچه شما آن را طبيعي و عادي به شمار مي‌آوريد، بپرهيزيد.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همواره در اكنون و اينجا به سر ببريد؛ جاي ديگري براي بودن وجود ندارد.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه با شور و اشتياق، با كاري كه به شدت آن را دوست داريم، درگير مي‌شويم، انديشه‌هاي ما دگرگون مي‌شود و محدوديت‌ها را به هر شكل ممكن از خود مي‌راند.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در درون شما فردي بزرگ‌‌تر كه قدر و اهميت او هرگز براي شما قابل تصور نيست، آشيان دارد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend

">وين داير
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به باور من، به جاي ترس از گذشت زمان، مي‌توان هر روز را با راستي، سازش و آرامش و عشق سپري كرد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از چشم‌انداز ابديت به همه چيز بنگريد تا مشاهدات شما از زمان تاثير نپذيرد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تا مي‌توانيد نيروي عشق را در وجود خود و ديگران، گسترش دهيد و انديشه‌هاي برگرفته از خشم و دشمني و داروي را مهار كنيد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به جاي ترديد و دودلي و يا تلاش براي كشف اسرار نظام هستي، آن را باور كنيد و از خشنودي و خرسندي‌اي كه ميوه و ثمره‌ي اين باور است، بهره‌مند شويد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ بانگي شيرين‌تر از بانگ خنده، به ويژه خنده‌ي كودك نيست.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من از گفتگو و همنشيني با افرادي كه بتوانند بيشتر بخندند و همين واكنش را در من برانگيزند، بسيار لذت مي‌برم.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با تلاشي آگاهانه، خنده را به كردار و رفتار هر روزتان بياميزيد. نگذاريد كه روزي بدون خنده و آرامش برآمده از آن، سپري شود.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودتان باشيد و با پيروي از آنچه مي‌دانيد، هماهنگ با ذات معنوي خويش، درست زندگي كنيد.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودتان باشيد؛ براي خود، احترام قائل شويد و بين انسجام و يكپارچگي شخصيت خويش و رفتار روزانه‌تان، هماهنگي بيافرينيد.((وين داير

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر بار كه شراره‌هاي خشم در درون‌تان جرقه مي‌زند، ترديد نكنيد كه به سوي باتلاقي زمين‌گير كننده گام برمي‌داريد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گذشت، بار سنگين دشمني و كينه‌توزي را از دوش شما برمي‌دارد و فضاي ذهن‌تان را براي انديشه‌هاي مثبت و سازنده، پاك و روشن مي‌سازد.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend">وين داير

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زيستن در پرتو بخشش و گذشت و بهره‌گيري از آن در هر روز از زندگي، راهي‌ست براي مهار اميال نفساني و پرورش عشق و مهرباني.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مدار جهان، بر گذشت و بخشودگي مي‌گردد.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه را كه بتوانيم در دنياي پندار ببينيم، در هشياري نيز دست يافتني است.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همواره به ياد داشته باشيد كه شما همان مي‌شويد كه مي‌پنداريد بايد بشويد. بنابراين، انديشه‌هايي كه بذر شك و دودلي را در كشتزار ذهن‌تان مي‌كارند، از خود برانيد.((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend">وين داير

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از ياد نبريد كه چاشني زندگي، انجام كارهاي تازه است كه فقط با برانگيختن نيروي تخيل، عملي مي‌شود.((وين داير

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بين دانستن يك نكته و دانستن درباره‌ي آن نكته، تفاوت بسيار است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي، همه‌ي معجزه‌ها نتيجه‌ي تغيير جهت از ترديد به سوي آگاهي‌ست.((وين داير

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شما نمي‌توانيد با تلاش و كوشش ديگران، چيزي بياموزيد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تا هنگامي كه ديدگاه‌ ديگران را بر پايه‌ي آگاهي خويش نپذيريد، حتي بزرگترين استادان جهان هم نمي‌توانند چيزي به شما بياموزند.((وين داير

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پيش از بيان درستي يك چيز و پيروي از آن، بكوشيد ذهن خود را به تجربه‌ي مستقيم هر چيز متمركز كنيد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده، روانشناس و سخنران آمريكايي (1940)">وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از نيرو بخشيدن به چيزهايي كه به آن باور نداريد و مي‌دانيد كه براي شما مفيد و سودمند نيست، بپرهيزيد.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رهبران راستين، با نام و نشان شناخته نمي‌شوند. نام‌ها و نشان‌ها برانگيخته از خودخواهي و خودپرستي است.((وين داير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 3 4 5 6 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.