بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان وينستون چرچيل

زمان جستجو: 0.078 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 32 گفتار يافت شده

عيب جامعه اين است كه همه مي خواهند آدم مهمي باشند و هيچ كس نمي خواهد فرد مفيدي باشد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">وينستون چرچيل
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدون پول، آرامش به دشواري به دست خواهد آمد.((وينستون چرچيل

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رو به پيشرفت، يعني دگرگوني، رو به تكامل، يعني دگرگوني هاي بسيار.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سرسخت و سمج و پايدار باشيد و هرگز تسليم نشويد.((وينستون چرچيل

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمي گيريد.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بزرگترين درس زندگي اين است كه گاهي احمقها هم درست مي گويند.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آيين دموكراسي بدترين شكل حكومت است. با وجود اين از تمام آيين هايي كه تاكنون آزمايش شده بهتر است.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سياستمدار كسي است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بيني كند و سپس بتواند دلايلي بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested">وينستون چرچيل
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين فرصت را در هر سختي.((وينستون چرچيل

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تا هنگامي كه پايانهاي بزرگ در جهان وجود دارد، مي دانيم كه روح و معني هستيم نه جسم و جانور.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اشخاص هميشه گناه را به گردن شرايط و بي نظمي مي اندازند؛ من به شرايط و بي نظمي باور ندارم. مردان كامياب، شرايط و نظم را جستجو مي كنند و آن را مي آفرينند.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">وينستون چرچيل
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


امپراتورهاي آينده، امپراتورهاي فكر و انديشه اند.((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زيرا اين صفت تكيه گاه صفت هاي ديگر است.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كافي نيست حداكثر تلاش خود را بكنيم و در بهترين حد خود ظاهر شويم، گاهي لازم است كاري را در حد كفايت انجام دهيم.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


موفقيت، توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ماجراجو و خطرناك باشيد، با روزگار به مقابله برخيزيد و ترس به خود راه ندهيد؛ زيرا هر چه پيش آيد خوش آيد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مخالفت نهراسيد؛ بادبادك تنها زماني مي تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.((وينستون چرچيل

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه از مردن در راه باورشان سخن مي گويند، اما هيچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمي زند.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقت، انكارناپذير است. بدخواهي ممكن است به آن حمله كند. ممكن است ناداني آن را به مسخره بگيرد، اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested">وينستون چرچيل

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من شخصأ دوست دارم بياموزم، اگرچه هميشه نفرت دارم از اين كه به من بياموزند.((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
">وينستون چرچيل
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


قرنهاي تاريك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهاي درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت هاي بي شمار به بشر ارزاني داشته تا يك روز مايه ي نابودي وي شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز نااميد نشو.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((وينستون چرچيل
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدون ترديد، افراد بشر حاضر نيستند كه همگي بطور يكسان و برابر از گرسنگي بميرند و بي گمان براي آخرين تكه ناني كه مي ماند و بايد تقسيم شود، درگيري شديدي به وجود خواهد آمد.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مهمترين كار ما اين نيست كه ببينيم در دور دستهاي مبهم و ناپيدا چه چيزهايي وجود دارد. كار ما اين است كه به آنچه آشكارا در پيش رو داريم، بپردازيم.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )">وينستون چرچيل
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شهامت چيزي است كه باعث مي شود انسان بايستد و سخن بگويد. البته اين هم كه انسان بنشيند و گوش دهد، شهامت است.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهاي هيچ چيز گزاف تر از انتقامجويي [ =كينه كِشي ] نيست.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدون انگيزه و شوق، همه ي خوبيهاي ديگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">وينستون چرچيل
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما از جهانيان، هيچ نمي خواهيم، جز احترام.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تجربه هميشه به سود انسان نيست، زيرا، هيچ رويدادي دوبار به يك شكل رخ نمي‌دهد.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


درستكاري اهميت دارد، ولي روراستي نيز مهم است.((وينستون چرچيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.