بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان وينستون چرچيل

زمان جستجو: 0.143 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 32 گفتار يافت شده

عيب جامعه اين است كه همه مي خواهند آدم مهمي باشند و هيچ كس نمي خواهد فرد مفيدي باشد.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدون پول، آرامش به دشواري به دست خواهد آمد.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رو به پيشرفت، يعني دگرگوني، رو به تكامل، يعني دگرگوني هاي بسيار.

why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سرسخت و سمج و پايدار باشيد و هرگز تسليم نشويد.

why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
">وينستون چرچيل
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمي گيريد.

My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
">وينستون چرچيل
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwhy did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بزرگترين درس زندگي اين است كه گاهي احمقها هم درست مي گويند.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آيين دموكراسي بدترين شكل حكومت است. با وجود اين از تمام آيين هايي كه تاكنون آزمايش شده بهتر است.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سياستمدار كسي است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بيني كند و سپس بتواند دلايلي بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد.

My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين فرصت را در هر سختي.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تا هنگامي كه پايانهاي بزرگ در جهان وجود دارد، مي دانيم كه روح و معني هستيم نه جسم و جانور.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
">وينستون چرچيل
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اشخاص هميشه گناه را به گردن شرايط و بي نظمي مي اندازند؛ من به شرايط و بي نظمي باور ندارم. مردان كامياب، شرايط و نظم را جستجو مي كنند و آن را مي آفرينند.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my go would my husband cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
">وينستون چرچيل
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


امپراتورهاي آينده، امپراتورهاي فكر و انديشه اند.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زيرا اين صفت تكيه گاه صفت هاي ديگر است.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كافي نيست حداكثر تلاش خود را بكنيم و در بهترين حد خود ظاهر شويم، گاهي لازم است كاري را در حد كفايت انجام دهيم.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


موفقيت، توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ماجراجو و خطرناك باشيد، با روزگار به مقابله برخيزيد و ترس به خود راه ندهيد؛ زيرا هر چه پيش آيد خوش آيد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مخالفت نهراسيد؛ بادبادك تنها زماني مي تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه از مردن در راه باورشان سخن مي گويند، اما هيچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمي زند.

i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
">وينستون چرچيل
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حقيقت، انكارناپذير است. بدخواهي ممكن است به آن حمله كند. ممكن است ناداني آن را به مسخره بگيرد، اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من شخصأ دوست دارم بياموزم، اگرچه هميشه نفرت دارم از اين كه به من بياموزند.

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
">وينستون چرچيل
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


قرنهاي تاريك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهاي درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت هاي بي شمار به بشر ارزاني داشته تا يك روز مايه ي نابودي وي شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز نااميد نشو.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwhy did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدون ترديد، افراد بشر حاضر نيستند كه همگي بطور يكسان و برابر از گرسنگي بميرند و بي گمان براي آخرين تكه ناني كه مي ماند و بايد تقسيم شود، درگيري شديدي به وجود خواهد آمد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
">وينستون چرچيل
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مهمترين كار ما اين نيست كه ببينيم در دور دستهاي مبهم و ناپيدا چه چيزهايي وجود دارد. كار ما اين است كه به آنچه آشكارا در پيش رو داريم، بپردازيم.((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me

i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شهامت چيزي است كه باعث مي شود انسان بايستد و سخن بگويد. البته اين هم كه انسان بنشيند و گوش دهد، شهامت است.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i cheated on my go would my husband cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهاي هيچ چيز گزاف تر از انتقامجويي [ =كينه كِشي ] نيست.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدون انگيزه و شوق، همه ي خوبيهاي ديگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما از جهانيان، هيچ نمي خواهيم، جز احترام.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تجربه هميشه به سود انسان نيست، زيرا، هيچ رويدادي دوبار به يك شكل رخ نمي‌دهد.

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">وينستون چرچيل
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


درستكاري اهميت دارد، ولي روراستي نيز مهم است.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="سياستمدار و نخست وزير بريتانيايي ( 1874 - 1965 )
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">وينستون چرچيل
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.