بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان جرج برنارد شاو

زمان جستجو: 0.221 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 71 گفتار يافت شده

معني حقيقي آزادي، مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند.

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
">جرج برنارد شاو
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدandroid phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
">جرج برنارد شاو
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.

home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best free spy apps best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدandroid phones best best cell phone spy software best mobile spyware))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


يك بطري كه تا نيمه آب داشته باشد، از نظر يك فرد خوشبين نيمه پر است، اما از نظر يك فرد بدبين نيمه خالي به شمار مي رود.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
">جرج برنارد شاو
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


گذراندن زندگي در جهت هدفي كه آن را بزرگ و شكوهمند مي‌دانيد، منجر به شادي و سرور راستين مي‌شود.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


يك عمر اشتباه كردن، نه تنها افتخارآميز است، كه بسيار سودمندتر از يك عمر نشستن بيهوده است.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
home aids test hiv women aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همچنان كه عنكبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پي به دام افكندن مرد است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


علت بدبختي و بيچارگي ما داشتن فرصتهاي زيادي است كه صرف انديشيدن درباره خوشبختي و بدبختي مي گردد.

surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
">جرج برنارد شاو
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سعي كنيد آنچه را كه دوست داريد به دست آوريد، وگرنه زماني خواهد رسيد كه ناچاريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست داشته باشيد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدandroid phones best best cell phone spy software best mobile spyware))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدمهاي عادي است.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردم موفق كساني هستند كه بر مي خيزند و به دنبال خواسته خود حركت مي كنند و اگر آن را نيافتند با تلاش و كوشش آن را به وجود مي آورند.

how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نخستين وظيفه‌ي ما نسبت به خودمان اين است كه نگذاريم تهيدست و بي‌پول شويم.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.

home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


راز بدبختي و بيچارگي ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختي و بدبختي مي گذرانيم.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به ندرت اشخاصي را پيدا مي كنيد كه در سال، بيش از دو يا سه بار فكر كنند. من خودم با هفته اي يكبار يا دو بار فكر كردن به شهرت جهاني رسيده ام.

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
home aids test hiv women aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انقلاب، ستمديدگان را آزاد نمي كند، [ بلكه ] تنها استثمارگران را تغيير مي دهد.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
((home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر انسانها از آن وحشت دارند.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان ها به نسبت ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند.

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر چقدر توانايي هاي افراد كمتر باشد؛ ادعاي آنها بيشتر خواهد بود.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
((how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men">جرج برنارد شاو
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هميشه راست بگو، اما هر راستي را نگو.

home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كسي نمي تواند حافظ، سعدي يا مولانا شود؛ هر كس به جاي خود و براي خود كسي است؛ هر كس داراي سبكي است.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ عشقي صادقانه تر از عشق به غذا نيست.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv definition aids hiv statistics
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تمام حقايق بزرگ در ابتدا كفر به نظر مي رسند.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
((how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پيشروان، انسانهايي هستند كه براي رسيدن به مطلوب خويش به پا مي خيزند و اگر بدان دست نيابند به ساختن آن همت مي گمارند.

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسانها نه به نسبت تجربه هاي خود، بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه كردن دارند عاقل هستند.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting

surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">جرج برنارد شاو
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دو تراژدي دردناك در زندگي وجود دارد: يكي اينكه در عشقت ناكام شوي و ديگر اينكه به وصال عشقت برسي.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مرد موفق كسي است كه با جهان سازگار مي شود و بازنده كسي است كه با پافشاري مي خواهد جهان را با خويشتن سازگار كند. بنابراين، همه ي پـيشرفت هاي جهان، كار بازندگان است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدandroid phones best free spy apps best mobile spyware))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين مكان براي يافتن پروردگار، باغ وجودت است. مي تواني او را در آنجا جستجو كني.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.