بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره نگرش

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 165 گفتار يافت شده

سكوت، بينشي نوين از زندگي به ما مي دهد. در اين بينش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه اي كه امكان مي دهد تمام كارها را با خوشي به پيش ببريم.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


لازمه قضاوت، شكيبايي به هنگام شنيدن، انديشيدن به هنگام گفتن، بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به هنگام قضاوت است.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend

">سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي پرورش حقيقي در ادبيات باستاني مطلقاً لازم است كه فرد چند بُعدي باشد و ديدگاه هاي مختلفي را بكار گيرد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اينكه تنها خردمند باشي و بينش باطني داشته باشي، خردمندي نيست؛ خردمندي آن است كه دل را باور كني.((جرج سانتايانا

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بينش حقيقي در قلب صورت مي گيرد؛ امور اساسي با چشم ديده نمي شوند.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه روابط را پايدار نگه مي‌دارد، آن است كه با وجود نگرش‌ها و باورهاي گوناگون، بتوانيد به گونه‌اي با هم ارتباط برقرار كنيد و پلي ميان دنياهاي خود بزنيد كه به روابط شما آسيبي نرساند و آن را پايدار و ماندگار نگه دارد.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)">آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه رويدادهاي اين جهان را با وجود دردناك بودن و ناخوشايند بودن آنها، با ديد و نگرشي مثبت مي‌نگريد و چَم و مفهوم ديگرگوني به آن مي‌دهيد، به راستي برنده مي‌شويد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)">آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه دو نفر با هم رابطه ايجاد مي‌كنند و دو نظر، باور و يا نگرش بسيار ديگرگون نسبت به امري مشترك دارند، از يكديگر دوري مي‌گزينند و نمي‌توانند به سوي دنياهاي يكديگر پل بزنند.((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
">آنتوني رابينز
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان را در هم مي شكند.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
">آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه تفاوت ميان زندگي ما و ديگران را رقم مي‌زند، برخورد، نگرش و منش‌هاي ما در برخورد با دشواري‌هاست، نه خود دشواري‌ها يا اندازه و كوچك و بزرگي آن.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


لزومي ندارد كه افراد به درستي مانند هم باشند تا با هم صميمي شوند، بلكه بايد به تفاوت ديدگاههاي يكديگر توجه و در عين حال به هم احترام بگذارند.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend">آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روابط ميان انسانها زماني از هم مي‌پاشد كه هر دو سوي درگير در يك رابطه نسبت به امر، پيشامد، رويداد يا يك پديده‌، دو نگرش بسيار متفاوت [=ديگرگون] داشته باشند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بسياري از نااميدي‌هايي كه احساس مي‌كنيم، زاييده‌ي ديدگاه‌ها، باورها و ارزش‌هاي خودمان است و ارتباطي با آنچه پيش آمده ندارد.((آنتوني رابينز

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بينش نسنجيده و نيازموده براي فراهم آمدن حقيقت كافي نيست، هر چند كه بسياري از مهمترين حقايق نخست به اين صورت تجلي كرده اند.((برتراند راسل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من برخي شاعران غنا [ =آواز خوش طرب انگيز ] يي سرا را دوست دارم، چون از بينش درست برخوردارند و هرگز حاضر نيستند احساس يا رويا را بيش از يك لحظه به هنر منتقل كنند.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="چكامه‌سراي پرتغالي ( 1888-1935 )">فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چشم انداز راستين، چشم اندازي است كه خود مي آفرينيم.((girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend" title="چكامه‌سراي پرتغالي ( 1888-1935 )">فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي ما كه هميشه از خويشتن خويش مي گذريم چشم اندازي جز آنچه خودمان هستيم وجود ندارد، چرا كه ما حتي صاحب [ =دارنده ي ] خودمان هم نيستيم. ما هيچ چيز نداريم، چرا كه هيچ ايم.((فرناندو پسوا

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بايد بر چهار فضيلت خويش يعني دلاوري، نگرش ژرف، همدردي و تنهايي چيره ماند.((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از نوشته هاي هر گوشه نشيني، بخشي از پژواك بيابان و نجواها و نگرش هاي هراسان به تنهايي شنيده مي شود.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من از تمام آن بينش هاي اخلاقي كه مي گويند: "اين كار را نكن، آن كار را نكن، صرفنظر كن و بر خود مسلط باش" بيزارم.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


افراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد كه همه باورها؛ همه چيزي را حقيقي انگاشتن ها، لزوماً به خطا مي روند؛ به اين علت ساده كه هيچ دنياي حقيقي در كار نيست. چنين است يك ظاهر دورنمايي كه از درون ما سرچشمه گرفته است.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حكيم در مقام منجم، مادام كه ستارگان را بر فراز سر خويش حس نمي كند، نگرش اهل شناخت را ندارد.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من در شناخت هر اندازه حريص باشم نمي توانم جز از طريق نگرش خود چيزي كشف كنم و به نگرش ديگران دست نمي يابم.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بينش را در تفكرات تنهايي مي آموزند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


والاترين نگرش هاي ما، هر بار كه غير منتظره به گوش كساني برسد كه براي آنها مهيا و معين نشده اند، بايد و مقرر چنين است كه بسان حمايت و شايد هم جنايت طنين انداز شود.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر آن دستي را نبينيم كه با مهرباني مي كشد، نگرش ما به زندگي نادرست است.((نيچه

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تنهايي از ديدگاه ما فضيلت، گرايش و اجباري متعالي به پاكي است.((نيچه

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اينجا چشم انداز باز است و جان بر بلندا! اما انسانهايي خلاف اين وضعيت هم هستند كه آنها هم بر بلندي اند و چشم اندازي باز دارند، اما به پايين مي نگرند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن خوب، وزير دارايي خوبي براي خانه است و در اثر لطف و مهرباني و بينايي و بينش او است كه بودجه ي خانه هميشه در تعادل است.((girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend" title="نويسنده و مورخ فرانسوي ( 1885 - 1967 )">آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ديدگاه هر نويسنده را از كتاب او و ديدگاه هر هنرمند را از هنرش مي‌توان دريافت.((ميكل آنژ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 3 4 5 6 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد نگرش

|

سخنان بزرگان درباره نگرش

|

سخن بزرگان در مورد نگرش

|

سخن بزرگان درباره نگرش

|

سخنان زیبا در مورد نگرش

|

سخنان زیبا درباره نگرش

|

جملات بزرگان در مورد نگرش

|

جملات بزرگان درباره نگرش

|

جملات زیبا در مورد نگرش

|

جملات زیبا درباره نگرش

|

جملات کوتاه در مورد نگرش

|

جملات کوتاه درباره نگرش

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.