بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره قضاوت

زمان جستجو: 0.031 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 308 گفتار يافت شده

در اين دنيا هيچ كس نمي داند كه در پشت پرده ظاهري حوادث چه مي گذرد. امروز به خوبي بر من ثابت شده كه درباره هيچ چيز نبايد از روي اسناد و ظواهر قضاوت كرد.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
">فرانسوا ولتر
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">فرانسوا ولتر
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زماني كه شما گناهكار هستيد، دوست‌تان بايد كنارتان باشد؛ چرا كه هرگاه حق با شماست، همه در كنارتان هستند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
((how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
">مارك تواين
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر وقت خواستيد درباره ي راه رفتن ديگري قضاوت كنيد، كمي با كفشهاي او راه برويد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="رمان نويس روسي ( 1828- 1910 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv definition aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">لئو نيكولايويچ تولستوي
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكني، وقت پيدا نمي كني كه آنها را دوست داشته باشي.

how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
">مادر ترزا
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در پايان زندگي، از روي تعداد مدرك هايي كه گرفته ايم، ميزان مالي كه اندوخته ايم و كار هاي بزرگي كه به انجام رسانده ايم، در باره ي ما داوري نخواهد شد، بلكه از ما خواهند پرسيد: آيا گرسنه اي را سير كردي؛ برهنه اي را لباس پوشاندي و بي خانه اي را پناه بخشيدي؟ گرسنه ي نه فقط لقمه نان كه گرسنه ي عشق، برهنه ي نه فقط از تن پوش كه برهنه ي از عزت و احترام انساني و بي خانه اي نه فقط از خشت و گل كه بي خانمان به سبب طرد و رانده شدن.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
">مادر ترزا
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر به قضاوت مردم بنشيني، ديگر زماني براي دوست داشتن آنها نخواهي داشت.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((home aids test hiv women aids hiv statistics" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)
home aids test hiv women aids hiv statistics
">مادر ترزا
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


لازمه قضاوت، شكيبايي به هنگام شنيدن، انديشيدن به هنگام گفتن، بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به هنگام قضاوت است.

android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">سقراط
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرچه بيشتر نفرت بورزيد، بر دوام نفرت خود افزوده ايد و در ذهن خود، شياري از نفرت حك مي كنيد كه خود را در حالت هميشگي چهره تان نشان خواهد داد.

home aids test hiv definition aids hiv statistics
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
">فلورانس اسكاول شين
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدمي بايد آنچه را كه در ازاي كار خودش به او بازمي گردد، در نهايت لطف بپذيرد؛ مفت داده‌اي، پس مفت بگير!

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان با هر دست بدهد، با همان دست مي گيرد و هميشه ميان داد و ستد، موازنه اي كامل برقرار است.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
((my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


براي شفاي تن بايد روح را شفا داد.

android phones best free spy apps best mobile spyware
((how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
">فلورانس اسكاول شين
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد.

home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
android phones best android text spy best mobile spyware
">آرتور شوپنهاور
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نشان مخصوص ذهن والا اين است كه همواره قضاوت دست اول خود را دارد. هرچه مي گويد ثمره ي خودانديشي او بوده و به خاطر شيوه ي اعلام نظراتش همواره ممتاز است.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
">آرتور شوپنهاور
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ممكن است انسان در مورد مسايل ديگران درست قضاوت كند، ولي در مسايل مربوط به خودش به خطا رود. زيرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعاليت پرداخته و «عقل» را از كار مي اندازد. از اين رو شخص بايد با دوست خود مشورت كند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
">آرتور شوپنهاور
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ كس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شويم.

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">آرتور شوپنهاور
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.

home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
">جرج برنارد شاو
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر تمام شب براي ديدن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد!

surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
">ويليام شكسپير
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در جستجوي گناهكار در ستارگان نباشيد، سبب در خود ماست.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
">ويليام شكسپير
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


گناه هرچند افزون تر، زشتي آن در نظر گناهكار كمتر.

home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="شاعر آلماني (1759- 1805)">فريدريش شيلر
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بكوشيد پيش از آنكه كسي را داوري كنيد، او را درك كنيد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="نويسنده فرانسوي (1900- 1944)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">آنتوان دوسنت اگزوپري
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


محاكمه كردن خود از محاكمه كردن ديگران خيلي مشكلتر است. اگر توانستي در مورد خودت قضاوت درستي بكني، معلوم مي شود يك فرزانه تمام عياري.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نويسنده فرانسوي (1900- 1944)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">آنتوان دوسنت اگزوپري
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


براي اينكه بتوانيم كسي را دوست داشته باشيم، به زمان و آگاهي نياز داريم. براي دوست داشتن، ابتدا بايد داوري كرد و براي برتري دادن، بايد نخست سنجيد.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
((how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men" title="انديشمند و نويسنده ي فرانسوي- سوئيسي ( 1712 ـ 1778 )
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
">ژان ژاك روسو
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچكس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش كند، اما دست كم بايد اين حق را به دل داد كه هنگام عمل به وظايف خويش خشنود نباشد.

how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
((home aids test hiv definition aids hiv statistics">رومن رولان
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">آنتوني رابينز
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.

how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">آنتوني رابينز
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
">آنتوني رابينز
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


داوري بهتر، زندگي بهتر مي آفريند.

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
android phones best android text spy best mobile spyware
">آنتوني رابينز
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد.

my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
">آنتوني رابينز
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد قضاوت

|

سخنان بزرگان درباره قضاوت

|

سخن بزرگان در مورد قضاوت

|

سخن بزرگان درباره قضاوت

|

سخنان زیبا در مورد قضاوت

|

سخنان زیبا درباره قضاوت

|

جملات بزرگان در مورد قضاوت

|

جملات بزرگان درباره قضاوت

|

جملات زیبا در مورد قضاوت

|

جملات زیبا درباره قضاوت

|

جملات کوتاه در مورد قضاوت

|

جملات کوتاه درباره قضاوت

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.