بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره صبر و تحمل

زمان جستجو: 0.015 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 144 گفتار يافت شده

ناراحتي هاي بزرگ نيست كه صبر و بردباري نياز دارد، بلكه اين ناراحتي هاي خرد خرد و جگر سوراخ كن را با تبسم برگزار كردن، به راستي نيازمند روحيه است.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">جين وبستر
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بعضي [=برخي] چيزا رُ نمي‌توني بفهمي، ولي همين مسئله رُ هم با حدسُ گمون نمي‌شه فهميد. بايد صبور [=شكيبا] باشي وُ به تجربه كردن ادامه بدي تا بفهمي كه نمي‌توني بفهمي! اينجوري زندگي كردن، دنيا رُ برات جذاب مي‌كنه.

how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
home aids test hiv women aids hiv statistics
">مارك تواين
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زنان نه طاقت انجام كار سنگين جسمي را دارند و نه توان فعاليت شديد ذهني؛ آنها دِين زندگي را نه با آنچه انجام مي دهند كه با آنچه تحمل مي كنند، مي پردازند.((surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures

home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
">آرتور شوپنهاور
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">آرتور شوپنهاور
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تقليد از سبك ديگران مانند صورتك بر چهره زدن است، اما صورتك به سرعت لوس و غير قابل تحمل مي شود، چرا كه بي روح و بي دوام است.

home aids test hiv definition aids hiv statistics
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
">آرتور شوپنهاور
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما چنان زندگي مي كنيم كه گويي همواره در انتظار چيزي بهتر هستيم، حال آنكه اغلب آرزو مي كنيم كه اي كاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت مي خوريم.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
">آرتور شوپنهاور
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((android phones best free spy apps best mobile spyware
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
">آرتور شوپنهاور
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


صبر عبارت است از حفظ آرامش براي رسيدن به نتيجه.

surgical abortion i want a abortion abortion pictures
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
">ويليام شكسپير
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماريم، بلكه آن را از افتخاراتش دانيم و مايه آراستگي و برازندگي او شناسيم.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="فيلسوف يوناني (428 ق.م – 348 ق.م)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">افلاطون
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
android phones best android text spy best mobile spyware
((android phones best android text spy best mobile spyware">افلاطون
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر از زندگي سر در مي آورديم، تحمل ناپذير مي شد. خوشبختانه چنين نيست. ما با همان ناآگاهي مثل حيوانات زندگي مي كنيم و مانند آنها بيهوده و عبث.

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
((how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men" title="چكامه‌سراي پرتغالي ( 1888-1935 )
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
">فرناندو پسوا
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل و بردباري بالاترين دليري و جسارت است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
" title="شيميدان فرانسوي ( 1822- 1895 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">لويي پاستور
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


افكارم بايد مرا آگاه كند كه در چه وضعيتي هستم، نه آنكه فاش سازد به كجا روانم. من بي خبري از آينده را دوست دارم و نمي خواهم به بي صبري و ملاحت چيزهاي ديده و شناخته مبتلا گردم.

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


امروزه همه مي دانند كه تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است.((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures

home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل دردي مضاعف آسانتر از دردي واحد است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در هنگام لزوم نه تنها مشكلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذير و تحمل كن، بلكه آنها را دوست بدار.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
">نيچه
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شكوه اصلي نژادهاي كوشا تحمل بيكاري است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
">نيچه
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من اكنون به اندازه كافي مقتدر هستم كه شكست را تحمل كنم.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
android phones best android text spy best mobile spyware
">نيچه
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


توان انتقاد كردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه كه هميشگي، سنتي و مقدس است، هنري والاتر از تحمل و تحريك انتقاد است و اين هنر در فرهنگ ما به راستي بزرگ، نو و شگفت آور است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
android phones best free spy apps best mobile spyware
((my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">نيچه
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhow do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل انسان داراي نبوغ ناممكن است، مگر آنكه در وجودش دست كم دو ويژگي وجود داشته باشد : سپاسگزاري و پاكي.

home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
">نيچه
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر توجه كنيم كه نيروي جوانان بي صبرانه در انتظار انفجار و آزاد شدن است، ديگر از اينكه تصميم گيريهاي آنان فاقد ظرافت كافي و بصيرت لازم است دچار تعجب نخواهيم شد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((android phones best free spy apps best mobile spyware" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">نيچه
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه مي توانند بدبختي را تحمل كنند. اگر مي خواهيد منش كسي را بيازماييد، به او قدرت بدهيد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="پرزيدنت آمريكايي (1809- 1865)
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
">آبراهام لينكلن
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ چيز از احساس همدردي دشوارتر نيست. حتي تحمل درد خويشتن به سختي دردي نيست كه به گونه اي مشترك با كسي ديگر براي يك نفر ديگر يا به جاي شخص ديگري مي كشيم و قوه ي تخيل ما به آن صدها بازتاب مي بخشد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((surgical abortion i want a abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="نويسنده ي چك- فرانسوي ( 1929)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر عذاب ابدي و شرايط ممتاز فردي با هم يكسان باشد، اگر هيچ تفاوتي ميان عالي و پست وجود نداشته باشد، هستي بشر، حجم و ابعاد خود را از دست مي دهد و به گونه اي تحمل ناپذير سبك مي شود.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نويسنده ي چك- فرانسوي ( 1929)
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
">ميلان كوندرا
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من مي توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادي و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختي ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطي ايجاد مي كند كه به سعادت نزديك است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده ي نابينا و ناشنواي آمريكايي (1880- 1968)

surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
">هلن كلر
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدميان را پس از مرگشان چيزهايي در انتظار است كه نه اميد آن را دارند و نه تصور توانند كرد.

home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (۴۸۰-۵۴۰ق .م)
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">هراكليت
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در دنيا ديگر وسيله اي نيست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد!

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
">توماس اديسون
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر نسبت به ديگران صبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده تر مي شود.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting

my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
" title="نويسنده ي برزيلي (1947)
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">پائولو كوئيلو
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما بايد براي خوشبخت زيستن، موقعيت هاي مناسب ايجاد كنيم، نه اينكه در انتظار آن باشيم.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="فيلسوف انگليسي ( 1561- 1618 )
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
">فرانسيس بيكن
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان دانا به جاي آنكه در انتظار يك فرصت خوب در زندگي بنشيند، خود، آن را به وجود مي آورد.

how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
((my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
" title="فيلسوف انگليسي ( 1561- 1618 )
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
">فرانسيس بيكن
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsurgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 4 5 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

سخنان بزرگان درباره صبر و تحمل

|

سخن بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

سخن بزرگان درباره صبر و تحمل

|

سخنان زیبا در مورد صبر و تحمل

|

سخنان زیبا درباره صبر و تحمل

|

جملات بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

جملات بزرگان درباره صبر و تحمل

|

جملات زیبا در مورد صبر و تحمل

|

جملات زیبا درباره صبر و تحمل

|

جملات کوتاه در مورد صبر و تحمل

|

جملات کوتاه درباره صبر و تحمل

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.