بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره صبر و تحمل

زمان جستجو: 0.031 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 144 گفتار يافت شده

ناراحتي هاي بزرگ نيست كه صبر و بردباري نياز دارد، بلكه اين ناراحتي هاي خرد خرد و جگر سوراخ كن را با تبسم برگزار كردن، به راستي نيازمند روحيه است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
">جين وبستر
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بعضي [=برخي] چيزا رُ نمي‌توني بفهمي، ولي همين مسئله رُ هم با حدسُ گمون نمي‌شه فهميد. بايد صبور [=شكيبا] باشي وُ به تجربه كردن ادامه بدي تا بفهمي كه نمي‌توني بفهمي! اينجوري زندگي كردن، دنيا رُ برات جذاب مي‌كنه.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">مارك تواين
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زنان نه طاقت انجام كار سنگين جسمي را دارند و نه توان فعاليت شديد ذهني؛ آنها دِين زندگي را نه با آنچه انجام مي دهند كه با آنچه تحمل مي كنند، مي پردازند.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
">آرتور شوپنهاور
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
">آرتور شوپنهاور
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما چنان زندگي مي كنيم كه گويي همواره در انتظار چيزي بهتر هستيم، حال آنكه اغلب آرزو مي كنيم كه اي كاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت مي خوريم.

i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">آرتور شوپنهاور
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
">آرتور شوپنهاور
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تقليد از سبك ديگران مانند صورتك بر چهره زدن است، اما صورتك به سرعت لوس و غير قابل تحمل مي شود، چرا كه بي روح و بي دوام است.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
">آرتور شوپنهاور
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


صبر عبارت است از حفظ آرامش براي رسيدن به نتيجه.

why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
">ويليام شكسپير
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="فيلسوف يوناني (428 ق.م – 348 ق.م)
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
">افلاطون
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماريم، بلكه آن را از افتخاراتش دانيم و مايه آراستگي و برازندگي او شناسيم.

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="فيلسوف يوناني (428 ق.م – 348 ق.م)">افلاطون
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر از زندگي سر در مي آورديم، تحمل ناپذير مي شد. خوشبختانه چنين نيست. ما با همان ناآگاهي مثل حيوانات زندگي مي كنيم و مانند آنها بيهوده و عبث.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="چكامه‌سراي پرتغالي ( 1888-1935 )
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">فرناندو پسوا
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل و بردباري بالاترين دليري و جسارت است.

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="شيميدان فرانسوي ( 1822- 1895 )
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">لويي پاستور
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


امروزه همه مي دانند كه تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">نيچه
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در هنگام لزوم نه تنها مشكلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذير و تحمل كن، بلكه آنها را دوست بدار.

i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
">نيچه
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل دردي مضاعف آسانتر از دردي واحد است.

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">نيچه
i cheated on my go would my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من اكنون به اندازه كافي مقتدر هستم كه شكست را تحمل كنم.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">نيچه
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر توجه كنيم كه نيروي جوانان بي صبرانه در انتظار انفجار و آزاد شدن است، ديگر از اينكه تصميم گيريهاي آنان فاقد ظرافت كافي و بصيرت لازم است دچار تعجب نخواهيم شد.

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


توان انتقاد كردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه كه هميشگي، سنتي و مقدس است، هنري والاتر از تحمل و تحريك انتقاد است و اين هنر در فرهنگ ما به راستي بزرگ، نو و شگفت آور است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


افكارم بايد مرا آگاه كند كه در چه وضعيتي هستم، نه آنكه فاش سازد به كجا روانم. من بي خبري از آينده را دوست دارم و نمي خواهم به بي صبري و ملاحت چيزهاي ديده و شناخته مبتلا گردم.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">نيچه
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تحمل انسان داراي نبوغ ناممكن است، مگر آنكه در وجودش دست كم دو ويژگي وجود داشته باشد : سپاسگزاري و پاكي.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my go would my husband cheat
">نيچه
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شكوه اصلي نژادهاي كوشا تحمل بيكاري است.

why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
">نيچه
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه مي توانند بدبختي را تحمل كنند. اگر مي خواهيد منش كسي را بيازماييد، به او قدرت بدهيد.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
" title="پرزيدنت آمريكايي (1809- 1865)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
">آبراهام لينكلن
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ چيز از احساس همدردي دشوارتر نيست. حتي تحمل درد خويشتن به سختي دردي نيست كه به گونه اي مشترك با كسي ديگر براي يك نفر ديگر يا به جاي شخص ديگري مي كشيم و قوه ي تخيل ما به آن صدها بازتاب مي بخشد.

My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
" title="نويسنده ي چك- فرانسوي ( 1929)
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">ميلان كوندرا
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر عذاب ابدي و شرايط ممتاز فردي با هم يكسان باشد، اگر هيچ تفاوتي ميان عالي و پست وجود نداشته باشد، هستي بشر، حجم و ابعاد خود را از دست مي دهد و به گونه اي تحمل ناپذير سبك مي شود.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat" title="نويسنده ي چك- فرانسوي ( 1929)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
">ميلان كوندرا
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من مي توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادي و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختي ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطي ايجاد مي كند كه به سعادت نزديك است.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="نويسنده ي نابينا و ناشنواي آمريكايي (1880- 1968)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
">هلن كلر
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدميان را پس از مرگشان چيزهايي در انتظار است كه نه اميد آن را دارند و نه تصور توانند كرد.

i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
" title="فيلسوف يوناني (۴۸۰-۵۴۰ق .م)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
">هراكليت
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در دنيا ديگر وسيله اي نيست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد!

i cheated on my go would my husband cheat
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">توماس اديسون
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر نسبت به ديگران صبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده تر مي شود.

i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my go would my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="نويسنده ي برزيلي (1947)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">پائولو كوئيلو
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwhy did my husband cheat go my husband is a cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما بايد براي خوشبخت زيستن، موقعيت هاي مناسب ايجاد كنيم، نه اينكه در انتظار آن باشيم.

cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="فيلسوف انگليسي ( 1561- 1618 )
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">فرانسيس بيكن
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان دانا به جاي آنكه در انتظار يك فرصت خوب در زندگي بنشيند، خود، آن را به وجود مي آورد.

i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">فرانسيس بيكن
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 4 5 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

سخنان بزرگان درباره صبر و تحمل

|

سخن بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

سخن بزرگان درباره صبر و تحمل

|

سخنان زیبا در مورد صبر و تحمل

|

سخنان زیبا درباره صبر و تحمل

|

جملات بزرگان در مورد صبر و تحمل

|

جملات بزرگان درباره صبر و تحمل

|

جملات زیبا در مورد صبر و تحمل

|

جملات زیبا درباره صبر و تحمل

|

جملات کوتاه در مورد صبر و تحمل

|

جملات کوتاه درباره صبر و تحمل

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.