بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره خيانت

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 45 گفتار يافت شده

نتيجه ي فريب و رياكاري، نااميدي و اندوه؛ و راه خيانتكاران، دشوار است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترديدهاي ما خائناني هستند كه با ايجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز مي دارند و در نتيجه، سبب مي شوند كه نتايج دلخواه را به دست نياوريم.((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested

" title="نمايشنامه نويس انگليسي (1564-1616)
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
">ويليام شكسپير
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ترديدها به ما خيانت مي كنند، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز ترديدي به خود راه ندادم كه همه بر من خيانت مي كنند و باز هر بار هم كه خيانت مي كردند غرق در شگفت مي شدم.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((فرناندو پسوا
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز معتقد مشو، هرگز پيرو مشو، هرگز بخشي از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خيانت مكن.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested" title="صوفي و عارف هندي ( 1931- 1990 )">اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايراد، خيانت، سوءظني شادمانه و ميل به تمسخر، همگي نشاني از سلامت است و هر امر بي قيد و شرطي، نشاني از بيماري.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از زمان كودكي، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد. اما خيانت كردن چيست؟ خيانت، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
" title="نويسنده ي چك- فرانسوي ( 1929)
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
">ميلان كوندرا
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نخستين خيانت، جبران ناپذير است و از طريق واكنش زنجيره اي، خيانت هاي ديگري را بر مي انگيزد كه هر كدام از آنها ما را بيش از پيش از خيانت پيشين دور مي كند.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">ميلان كوندرا
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نفرين بر او كه با بدكاري كه به اندرز خواهي آمده همدستي كند. زيرا هم رأيي با بدكار مايه ي رسوايي و گوش دادن به دروغ، خيانت است.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested">جبران خليل جبران
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شترها خائن هستند؛ هزاران كيلومتر راه مي روند، بدون اينكه هيچ نشانه اي از خستگي در آنها نمايان شود. سپس ناگهان به زانو درمي آيند و مي ميرند. اسبها كم كم خسته مي شوند و هميشه مي داني چقدر از آنها توقع داشته باشي و چه زماني ممكن است بميرند.((پائولو كوئيلو

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested" title="
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه خيانت ورزد، دستش در حساب بلرزد.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حيله و خيانت، بيشتر از اشخاص ناتوان سر مي زند.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested">لارشفوكولد)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.((بوذرجمهر

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در وجود هر يك از ما خائني بنام خودخواهي وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسي نرم مي شود.((پل والري

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر كسي يك بار به تو خيانت كرد، اين اشتباه او است و اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد، اين اشتباه تو است.((دالايي لاما)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر به فردي كه سابقه‌ي خيانت كاري دارد، راه داديد، بسيار مراقب باشيد كه جايتان را نگيرد.((جفري كروكشنك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((اسكار وايلد
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كودكان اعتماد مي كنند، زيرا هرگز شاهد خيانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ مي دهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.((بوبن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي منافق، سه نشانه وجود دارد (كه مي‌توان آنها را با اين نشانه‌ها شناخت) زماني كه سخن گفته، دروغ مي‌گويد و زماني كه وعده مي‌دهد، تخلّف ورزيده‌ و زماني كه مورد اعتماد قرار گرفته، خيانت مي‌كند.((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


چهار چيز است كه يكي از آنها در خانه‌اي داخل نمي‌شود مگر اين كه آن را خراب كرده و با بركت، ساخته نمي‌شود:‌ خيانت و دزدي و نوشيدن شراب و زنا.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌هر زني كه لباسش را در غير خانه‌ي شوهرش بيرون بياورد (‌و به او خيانت كند)‌ پرده‌ي ميان خود و خدا را پاره كرده است. (‌و در دنيا و ‌آخرت رسوا مي‌شود.)‌

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((حضرت محمد (ص)
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين زنان كساني هستند كه زماني كه شوهرشان به آنها نگاه مي‌كنند، خوشحال مي‌شوند و زماني كه به آنها دستور دادند، اطاعت مي‌كنند و در جان و مال شوهرشان به چيزي كه راضي نيستند، مخالفت نمي‌كنند. (يعني در مال و جان شوهران‌شان به آنها خيانت نمي‌كنند.)((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از شرائط ساعت (نشانه‌هاي قيامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع كردن پيوند خويشاوندي و خائن دانستن امين و امين دانستن خائن است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خيانت، فقر را به همراه دارد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


طبيعت مؤمن هر صفتي را ‌(ممكن است)‌ داشته باشد، مگر خيانت و دروغ. (يعني مؤمن كسي است كه به اين دو صفت اصلاً فكر نمي‌كند.)((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌طبيعت مؤمن، بر هر اخلاقي (‌ممكن است) ‌باشد (ولي) در مؤمن، خيانت و دروغ نيست (‌راه ندارد.)

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((حضرت محمد (ص)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌همانا، مرد تا زماني كه با مشورت‌كنندگان همراه است، نظرش هميشه درست است ولي زماني كه با مشورت‌كنندگان خيانت كند، خداوند بزرگ صحيح بودن نظر را از بين مي‌برد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همانا خداوند بزرگ‌ مي‌فرمايد: تا زماني كه دو شريك (‌نسبت به هم) ‌خيانت نكرده‌اند، من سومين نفر هستم ولي زماني كه خيانت شد،‌ من از بين آن دو شريك مي‌روم.((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌امانت‌داري،‌ روزي را و خيانت، فقر را فراهم مي‌سازد. (‌زيرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زيادي مي‌شود و كارهاي مهمّ و اساسي و پردرآمد به او سپرده مي‌شود ولي انسان خائن در هيچ جايي،‌ اعتبار ندارد.)((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد خيانت

|

سخنان بزرگان درباره خيانت

|

سخن بزرگان در مورد خيانت

|

سخن بزرگان درباره خيانت

|

سخنان زیبا در مورد خيانت

|

سخنان زیبا درباره خيانت

|

جملات بزرگان در مورد خيانت

|

جملات بزرگان درباره خيانت

|

جملات زیبا در مورد خيانت

|

جملات زیبا درباره خيانت

|

جملات کوتاه در مورد خيانت

|

جملات کوتاه درباره خيانت

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.