بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره حسادت

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 60 گفتار يافت شده

انسان براي كسب محبت دست به خيلي كارها مي زند؛ اما براي تحريك حسادت ديگران هر كاري كه از دستش ساخته باشد، انجام مي دهد.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting

" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)">مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسد، بزرگترين دشمن عشق است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خشم، بيزاري، بدخواهي، حسد [ =چشم تنگي ] و كين خواهي، شادماني انسان را مي ربايد و بيماري و شكست و فقر مي آورد.((فلورانس اسكاول شين

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در حقيقت، غيبت تجلي رشك و نفرت فرو خورده ي گروههاي محروم اجتماعي است.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنك يك حسود؛ براي او آرزو نكنيد كه بچه دار شود. او حتي نسبت به بچه ها حسادت خواهد كرد، زيرا ديگر نمي تواند مانند آنها شود.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فراتر و برتر مي روي. اما هرچه بالاتر روي چشم رشك [ =حسد ] تو را كوچك تر مي بيند و آن كه پرواز مي كند از همه بيش نفرت مي انگيزد.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به هر جا كه به راستي دادگري راه يافته و به مرور زمان در آن جا نهادينه شده باشد، رشك ورزي به وجود مي آيد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود را آزار مده كه خود در آتشي بي پايان مي سوزد. هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي ماست، حقيقت محض به نظرمان مي رسد و تمام آن چيزها كه بر خلاف ميل مان است، خشمناكمان مي كند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده و مورخ فرانسوي ( 1885 - 1967 )">آندره موروا
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسود بر من حسد مي ورزد، بي آنكه خود بداند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده و انديشمند لبناني ( 1883-1931 )
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">جبران خليل جبران
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رشك بردن را ناديده بگيريد و به كلي آن را فراموش كنيد؛ زيرا اين حس، هميشه شما را شكنجه خواهد داد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="شاعر فرانسوي ( 1802- 1855)">ويكتور هوگو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود از چاقي ديگران لاغر مي شود.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((هوراس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف و شاعر آلماني (1749- 1833)">گوته

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر حسد در پي آن است كه خويشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نيت خير خود آزاد بگذار.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((گوته
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف فرانسوي (1596- 1649)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">دكارت
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالي مي توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان اين كار را به آنان بدهي.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نويسنده ي برزيلي (1947)">پائولو كوئيلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روح جهان از خوشبختي انسانها سيراب مي‌شود و يا از بدبختي، ناكامي و حسادت آنها.((پائولو كوئيلو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مرگ، اين لطف را دارد كه كاخ نيكنامي را بهره‌ي انسان مي‌سازد و رشك و تنگ‌نظري كسان را نسبت به وي نابود مي‌كند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((فرانسيس بيكن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرزو و چشم و هم چشمي و رشك، هر سه به ترتيب دنبال يكديگرند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">آگاتا كريستي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">مثل دانماركي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنكس كه به كسي ديگر حسد ورزد، دليل بر آن است كه اعتراف به برتري او كرده است.((هراس وال پول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر حسادت ويژگيهاي سوختن را داشت، نياز به هيچ سوخت ديگري نبود.((مثل يوگوسلاوي

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">مثل انگليسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدگويي حسود دليل برتري شماست.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting">تن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود قبل از اينكه چاقي ديگران را بگيرد، خودش از لاغري خواهد مرد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((امير قلي امين
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردها را شجاعت به جلو مي راند و زنها را حسادت.((؟

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((جان ماكسول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسهاي بد و منفي مثل كينه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غيرعادلانه راه خود را در افكار آدمي باز مي كند كه به ناچار افكار خوب و خوشايند مجبور به عقب نشيني مي شوند.((ديل كارنگي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق افراطي؛ انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگيز، شيفتگي شديد به معشوق، معمولاً فاقد عزت نفس، عدم رضايت از رابطه، مانند وسوسه مي ماند و مي تواند به احساسات افراطي منجر گردد؛ عشق دردسر ساز، عشق وسواس گونه.((مانيا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در جنگ بعدي كساني كه زنده مانده اند به حال رفتگان رشك [ =حسادت ] خواهند برد.((خروشچف)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دشمن زرنگ و زيرك است و در برابر خشم و حسادت او هزاران سال همچون يك پلك زدن است.((اميلي رودا

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد حسادت

|

سخنان بزرگان درباره حسادت

|

سخن بزرگان در مورد حسادت

|

سخن بزرگان درباره حسادت

|

سخنان زیبا در مورد حسادت

|

سخنان زیبا درباره حسادت

|

جملات بزرگان در مورد حسادت

|

جملات بزرگان درباره حسادت

|

جملات زیبا در مورد حسادت

|

جملات زیبا درباره حسادت

|

جملات کوتاه در مورد حسادت

|

جملات کوتاه درباره حسادت

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.