بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره امانت و امانت داري

زمان جستجو: 0.015 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 33 گفتار يافت شده

چيزهاي كوچك به راستي كوچك هستند، اما امين بودن در چيزهاي كوچك، كار بزرگي است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
">مادر ترزا
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حتي پزشكان در كمال راستي، امانت و پايبندي خود، اشتباه كرده‌اند و مي‌كنند.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
((My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
" title="نويسنده امريكايي (1960 - ؟)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my husband cheat go my husband is a cheat
">آنتوني رابينز
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از محالات است كه كسي را براي آنچه كه هست، دوست بدارند. بيشتر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند: خودشان را، تفسير و برداشت خودشان را از او ... .

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
" title="فيلسوف و شاعر آلماني (1749- 1833)
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
">گوته
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز كتابي به كسي امانت ندهيد، چون به شما برگردانده نمي شود. من تمام كتابهاي كتابخانه ام امانتي است كه از ديگران گرفته ام.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
((i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
" title="نويسنده و شاعر فرانسوي ( 1844- 1924 )
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
">آناتول فرانس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


قطعي است كه امر ما (اهل بيت) سخت است و بس دشوار. آن را تحمل نمي‌كند، جز مؤمني كه خداوند قلب او را براي ايمان آزمايش نموده است و حديث ما را جز دل‌هاي امين و عقول و خِردهاي متين نگاه نمي‌دارد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((امام علي (ع)
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه امانت را ناچيز شمارد و به آن خيانت كند و نفس و دين خود را از خيانت پاك نگرداند، قطعاً ذلّت و رسوايي را در دنيا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذليل‌تر و رسواتر خواهد بود.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((امام علي (ع)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه امين نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد ديد.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
((امام علي (ع)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من با دو نفر جنگ خواهم كرد: مردي كه چيزي را ادعا كند كه شايسته‌ي آن نيست و مردي كه از اداي حقّي (امانتي) كه به عهده دارد، امتناع بورزد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((امام علي (ع)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مسير تقوا روشن است و رونده‌ي آن راه، بَرنده‌ي سود و امانتدار آن، حافظ آن از نابودي است.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
((امام علي (ع)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((بوذرجمهر
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat go my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردانِ كارآزموده‌ي اجتماعي و سياسي با حالات تصنّعي مي‌توانند خود را بر فراستِ زمامداران عرضه كنند، و خوش خدمتي خود را به رخ آنان بكشند، در صورتي كه پشت اين نقاب ساختگي، نه خيرخواهي و خيرانديشي دارند و نه امانت‌داري براي انجام وظايف خود.

My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((امام علي (ع)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me link my girlfriend thinks i cheated on her
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هركس كتاب را به امانت (عاريه) داد، يك دستش را بايد بريد و هركس پس بدهد، هر دو دستش را.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((مثل فارسي
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


فقر، امانت (خداوند به انسان) است پس كسي كه او را بپوشاند، عبادت كرده است.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سه چيز است كه خدا به هيچ وجه در آن رخصتي نداده است: اول پس دادن امانت از هر كه باشد خواه نيكوكار و خواه بدكار، دوم وفا به عهد و پيمان كردن خواه با نيكوكار و خواه با بدكار، سوم نيكي با پدر و مادر خواه نيكوكار باشند و خواه بدكردار.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((امام محمد باقر (ع)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر بخندي، دنيا با تو مي‌خندد و اگر گريه كني، تنها خود، گريه خواهي كرد؛ زيرا زمين پير و اندوهگين بايد شادماني‌ات را امانت بگيرد، در حالي كه به اندازه‌ي كافي، درگير دشواري‌هاي خويش است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((الاويلر ويلكاكس
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌هيچ قومي جز‌، با امانت (با قوم ديگر) همنشيني نمي‌كند. (يعني تا اعتماد متقابلانه نباشد، ارتباطي هم نيست.)

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به كسي كه تو را مورد اطمينان خود مي‌داند، امانت (او) را بده و با كسي كه به تو خيانت هم كرده است. خيانت مكن.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband is a cheat
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زماني كه مردي سخني گفت سپس متوجّه (اطراف) خود شد، پس، (بدان كه با اين كاري كه انجام داده است) ‌آن سخن، امانت است. (و او نمي‌خواهد كسي بفهمد.)

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اولين چيزي كه از (ميان) اين امت برداشته مي‌شود، حياء‌ و امانت است.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my husband cheat go my husband is a cheat
((حضرت محمد (ص)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه امانت در او نباشد،‌ ايمان ندارد و كسي كه وفا به عهد ندارد، دين ندارد.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه امانت ندارد، (در امانت خيانت مي‌كند) ‌ايماني براي او نيست.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كه خيانت كند امانتي را در دنيا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دريابد بر غير ملت من مرده باشد و حق تعالي در قيامت از او در خشم باشد.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my husband cheat i almost cheated on my husband my husband is a cheat
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my husband cheat go my husband is a cheat
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بر تو باد به مصاحبان كهنه و حذر كن از مصاحبت مصاحبان تازه كه ايشان را عهدي و امانتي و وفايي نيست و بر حذر باش از همه كس هر چند اعتماد بسيار داشته باشي.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
((امام جعفر صادق (ع)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه با او مشورت مي‌كنند، امانت‌دار است، اگر خواست، (با او) مشورت كرده و اگر (هم) خواست، مشورت نمي‌كنيم.

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


(انسان) منافق صلاحيّت اين را ندارد كه نزد خداوند امين (و مورد اعتماد) باشد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مؤمن كسي است كه مردم، او را نسبت به جان و مال و خون‌شان، امين مي‌دانند.

My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


علماء، افراد اميني هستند كه حجّت خدا بر خلق او مي‌باشند. (با بيان و شرح دستورات الهي، مردم را نسبت به تكاليف خود، آشنا مي‌كنند.)

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
did my girlfriend cheated on me read my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me classic-color.com i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از شرائط ساعت (نشانه‌هاي قيامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع كردن پيوند خويشاوندي و خائن دانستن امين و امين دانستن خائن است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تاجري كه (‌در تجارت خود) امانت‌دار، راستگو و مسلمان باشد، روز قيامت با شهداء است (محشور مي¬شود.)

i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why my husband cheated on me read i want to cheat on my husband
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌تاجري كه راستگو و امانت‌دار باشد (روز قيامت) با پيامبران و راستگويان و شهداست.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

سخنان بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

سخن بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

سخن بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

سخنان زیبا در مورد امانت و امانت داري

|

سخنان زیبا درباره امانت و امانت داري

|

جملات بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

جملات بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

جملات زیبا در مورد امانت و امانت داري

|

جملات زیبا درباره امانت و امانت داري

|

جملات کوتاه در مورد امانت و امانت داري

|

جملات کوتاه درباره امانت و امانت داري

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.