بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره آرزو

زمان جستجو: 0.047 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 632 گفتار يافت شده

افسوس گذشته را خوردن و به اميد آينده به سر بردن نادرست است؛ بايد از اين لحظه بيشترين بهره را برد.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
">جين وبستر
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه كس آرزو دارد كه به رويدادهاي غير منتظره برخورد كند؛ اين در زندگي بشر طبيعي است.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
">جين وبستر
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من از مردمي كه مي نشينند و رو به آسمان مي كنند و چشمها را در چشم خانه مي گردانند و مي گويند "خواست خدا چنين بوده است"، در حالي كه يقين دارند چنين نيست، بسيار خشمگين مي شوم.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my go would my husband cheat
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">جين وبستر
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خدا اميد و خواب را براي جبران غم هاي زندگي به ما ارزاني داشته است.

i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">فرانسوا ولتر
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كه اميد دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را مي شناسد، نه طبيعت را و نه زندگي را.

i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands read why women cheat on men
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">فرانسوا ولتر
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از كشوري كه بهاي خدمتكاران و دانشمندان را نداند و از آنان سپاسگزاري ننمايد، نبايد اميد پيشرفت داشت.

i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
((why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">فرانسوا ولتر
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اثر كلاسيك اثري است كه همه كس آرزو مي كند خوانده باشد، اما هيچ كس نمي خواهد آن را بخواند.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">مارك تواين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


وقتي جوانتر بودم همه چيز را به ياد مي آوردم، مي خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">مارك تواين
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">مارك تواين
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود بدهيم كه در آرزوي آن باشيم.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="داستان نويس روسي ( 1860- 1904 )
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
">آنتوان چخوف
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
">سقراط
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شيرين‌ترين مرگ‌ها از آنِ كساني است كه كارهاي بزگ از آنها سرزده و آرزوهاي بزرگ آنها برآورده شده است.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
">سقراط
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


فردي كه در امري بزرگ جان مي سپارد، مثل كسي است كه تازه زخم برداشته و در گرمي گير و دار، جراحت خويشتن را احساس نمي كند. پس كساني كه همت خود را وقف راه خير مي كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شيرين ترين مرگها متعلق به كساني است كه كارهاي بزرگ از آنان سر زده و آرزوهاي بزرگ آنان بر آورده شده است.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق راستين بدون هيچ چشمداشت يا اندكي اميد، خود را بر معشوق فرو مي باراند.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر پيشرفتي، نتيجه ي آرزو است.((wives who cheat on husbands read why women cheat on men

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


براي اينكه فروشنده ي خوبي باشيد، بايد براي كالاهايي كه مي فروشيد، شور و شوق داشته باشيد.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
">فلورانس اسكاول شين
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آرزوهاي به ستوه آورنده ي آدمي، به گونه اي اندوه بار برآورده مي شوند.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آنگاه كه انسان، تصوير تنگدستي را از صفحه ي هشياري خود بزدايد، فرمانرواي "دوران طلايي" خواهد بود و هر آرزوي درست دلش برآورده خواهد شد.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن سخني كه بارقه اي از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون مي كند؛ زيرا واژه ها و انديشه ها، گونه اي راديواكتيويته اند.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اميد به پيش مي نگرد، حال آنكه ايمان، باور دارد كه پيشاپيش ستانده است و هماهنگ با آن به كنش مي پردازد.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
">فلورانس اسكاول شين
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز نگذاريد كه آرزوي قلبي شما به بيماري قلبي بدل شود. زماني كه بيش از اندازه چيزي را خواهانيد، همه ي كشش خود را از دست مي دهد.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my go would my husband cheat
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
">فلورانس اسكاول شين
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زماني كه آدمي بتواند بي هيچ دلهره اي آرزو كند، هر آرزويي بي درنگ برآورده خواهد شد.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwhy did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مهمترين گام براي رسيدن به خواسته، نخستين گام يا "درست خواستن" است.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
((My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


براي به دست آوردن استقلال [ =خودسالاري ] مالي، بايد از سر تا پا خواهش و آرزو بود.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
">فلورانس اسكاول شين
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه ي آرمانهاي بزرگ با مخالفت روبرو مي شوند.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
">فلورانس اسكاول شين
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه ي امور مهم به دست كساني انجام پذيرفته است كه از آرمانهاي بزرگ خود دست نكشيده اند.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
((i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
">فلورانس اسكاول شين
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


قوه ي تخيل، نيرويي آفريننده است. هميشه بايد واژه هايي را برگزيد كه در آن، بارقه اي از برآورده شدن آرزو باشد.

i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
((i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


با چيزهايي كه آرزومند يا نيازمند به دست آوردن شان هستيد، از در دوستي درآييد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
">فلورانس اسكاول شين
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شور و شوق نسبت به هر كاري كه انجام مي دهيد، در مخفي كامروايي را به رويتان مي گشايد.

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
">فلورانس اسكاول شين
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد آرزو

|

سخنان بزرگان درباره آرزو

|

سخن بزرگان در مورد آرزو

|

سخن بزرگان درباره آرزو

|

سخنان زیبا در مورد آرزو

|

سخنان زیبا درباره آرزو

|

جملات بزرگان در مورد آرزو

|

جملات بزرگان درباره آرزو

|

جملات زیبا در مورد آرزو

|

جملات زیبا درباره آرزو

|

جملات کوتاه در مورد آرزو

|

جملات کوتاه درباره آرزو

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.