بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره آرزو

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 632 گفتار يافت شده

همه كس آرزو دارد كه به رويدادهاي غير منتظره برخورد كند؛ اين در زندگي بشر طبيعي است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )">جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


افسوس گذشته را خوردن و به اميد آينده به سر بردن نادرست است؛ بايد از اين لحظه بيشترين بهره را برد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )">جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من از مردمي كه مي نشينند و رو به آسمان مي كنند و چشمها را در چشم خانه مي گردانند و مي گويند "خواست خدا چنين بوده است"، در حالي كه يقين دارند چنين نيست، بسيار خشمگين مي شوم.((جين وبستر

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خدا اميد و خواب را براي جبران غم هاي زندگي به ما ارزاني داشته است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )">فرانسوا ولتر
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كه اميد دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را مي شناسد، نه طبيعت را و نه زندگي را.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از كشوري كه بهاي خدمتكاران و دانشمندان را نداند و از آنان سپاسگزاري ننمايد، نبايد اميد پيشرفت داشت.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)">مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وقتي جوانتر بودم همه چيز را به ياد مي آوردم، مي خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اثر كلاسيك اثري است كه همه كس آرزو مي كند خوانده باشد، اما هيچ كس نمي خواهد آن را بخواند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود بدهيم كه در آرزوي آن باشيم.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="داستان نويس روسي ( 1860- 1904 )">آنتوان چخوف

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


فردي كه در امري بزرگ جان مي سپارد، مثل كسي است كه تازه زخم برداشته و در گرمي گير و دار، جراحت خويشتن را احساس نمي كند. پس كساني كه همت خود را وقف راه خير مي كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شيرين ترين مرگها متعلق به كساني است كه كارهاي بزرگ از آنان سر زده و آرزوهاي بزرگ آنان بر آورده شده است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شيرين‌ترين مرگ‌ها از آنِ كساني است كه كارهاي بزگ از آنها سرزده و آرزوهاي بزرگ آنها برآورده شده است.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه ي امور مهم به دست كساني انجام پذيرفته است كه از آرمانهاي بزرگ خود دست نكشيده اند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مهمترين گام براي رسيدن به خواسته، نخستين گام يا "درست خواستن" است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنگاه كه انسان، تصوير تنگدستي را از صفحه ي هشياري خود بزدايد، فرمانرواي "دوران طلايي" خواهد بود و هر آرزوي درست دلش برآورده خواهد شد.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


قوه ي تخيل، نيرويي آفريننده است. هميشه بايد واژه هايي را برگزيد كه در آن، بارقه اي از برآورده شدن آرزو باشد.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شور و شوق نسبت به هر كاري كه انجام مي دهيد، در مخفي كامروايي را به رويتان مي گشايد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چه بسيارند مردماني كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند ديگري باشند؛ چنين مردماني از باور و اتكا به نفس بي بهره اند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن سخني كه بارقه اي از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون مي كند؛ زيرا واژه ها و انديشه ها، گونه اي راديواكتيويته اند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه ي آرمانهاي بزرگ با مخالفت روبرو مي شوند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر انساني داراي مراد دل و سرزمين نويد داده شده اي است؛ ولي چنان اسير انديشه هاي منفي خود شده ايد كه همه ي اينها دور از دسترس و نشدني يا والاتر از آن مي نمايد كه بتواند پيش بيايد.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق راستين بدون هيچ چشمداشت يا اندكي اميد، خود را بر معشوق فرو مي باراند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه آدمي بتواند بي هيچ دلهره اي آرزو كند، هر آرزويي بي درنگ برآورده خواهد شد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اميد به پيش مي نگرد، حال آنكه ايمان، باور دارد كه پيشاپيش ستانده است و هماهنگ با آن به كنش مي پردازد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي به دست آوردن استقلال [ =خودسالاري ] مالي، بايد از سر تا پا خواهش و آرزو بود.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر پيشرفتي، نتيجه ي آرزو است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


با چيزهايي كه آرزومند يا نيازمند به دست آوردن شان هستيد، از در دوستي درآييد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((فلورانس اسكاول شين
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هرگز نگذاريد كه آرزوي قلبي شما به بيماري قلبي بدل شود. زماني كه بيش از اندازه چيزي را خواهانيد، همه ي كشش خود را از دست مي دهد.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد آرزو

|

سخنان بزرگان درباره آرزو

|

سخن بزرگان در مورد آرزو

|

سخن بزرگان درباره آرزو

|

سخنان زیبا در مورد آرزو

|

سخنان زیبا درباره آرزو

|

جملات بزرگان در مورد آرزو

|

جملات بزرگان درباره آرزو

|

جملات زیبا در مورد آرزو

|

جملات زیبا درباره آرزو

|

جملات کوتاه در مورد آرزو

|

جملات کوتاه درباره آرزو

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.