بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

زمان جستجو: 0.198 ثانيه

نمايش 1 - 11 گفتار از 11 گفتار يافت شده

غيرت

حقيقتاً خداوند بزرگ، غيرت را براي زنان و جهاد را براي مردان قرار داده است. پس هر كدام از زنان بر ايمان خود، صبور باشند، مانند پاداش شهيد، ثواب مي‌برند.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ كسي با غيرت‌تر از خدا وجود ندارد. (نسبت به بندگان خود غيرت دارد.)

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حقيقتاً خداوند بزرگ، غيرت‌مند بوده و غيرت‌مندان را دوست دارد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


غيرت، نشان دهنده‌ي ايمان و بي‌غيرتي، نشانگر نفاق است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حقيقتاً خداوند به مسلمان، غيرت مي‌دهد و مسلمانان نيز بايد نسبت به همديگر غيرت داشته باشند.

My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حقيقتاً خداوند بزرگ از ميان بندگان خود، (انسان) غيرت‌مند را دوست دارد. (كه نسبت به دين و ناموس خود غيرت دارد.)

My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حقيقتاً خداوند براي مسلمانان، غيرت (در دين و ناموس و مملكت اسلامي) آورده است، پس مسلمانان (نيز) بايد غيرت داشته باشند.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me link why wifes cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه زنا كند، (‌ناموسش نيز) مورد زنا قرار مي‌گيرد. (زيرا انسان زناكار،‌ بي‌غيرت است و پايبند به اصول شرعي در خانواده‌ي خود نيست.)

cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سه گروه هستند كه خداوند در روز قيامت نگاهي به آنها نمي‌كند:‌ كسي كه عاقّ پدر و مادرش شده است (‌يعني از او راضي نيستند) ‌و زني كه خود را شبيه مردان مي‌كند (مثل آنها لباس پوشيده و حرف مي‌زند و عمل مي‌كند) و بي‌غيرت.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سه گروه هستند كه هرگز داخل بهشت نمي‌شوند: (مرد) بي‌غيرت و زني كه خود را شبيه مردان مي‌كند و كسي كه هميشه شراب مي‌نوشد.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سه گروه داخل بهشت نمي‌شوند: عاقّ پدر و مادر (كسي كه پدر و مادرش از او راضي نباشند) و (مرد) بي‌غيرت و زناني كه خود را (شبيه) مردان مي‌كنند.

i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.