بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

زمان جستجو: 0.509 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 58 گفتار يافت شده

زشت

كسي كه نمازش، او را از كارهاي زشت و بد، منع نكند، از طرف خدا به جز دوري از او، چيزي به او اضافه نمي‌شود. (نمازش او را از خدا، دورتر مي‌كند.)((حضرت محمد (ص)

My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me read why wifes cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌خدايا! (روز به روز به توفيقات ما) ‌اضافه كن و از ما كم مكن و ما را (‌در دنيا و آخرت)‌ گرامي بدار و ذليل مكن و (‌از نعمت‌هاي خود) ‌به ما بده و از ما محروم مكن و ما را تأثيرگذار (‌كارهاي نيك) قرار داده و تأثير‌پذير (كارهاي زشت ديگران) قرار مده و ما را خشنود ساخته و از ما نيز راضي باش.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دشنام دادن به (فرد) مسلمان،‌ گناه زشت و جنگيدن با او، كفر است و احترام (و ارزش) به ثروت او مانند ارزش به خون او مي‌باشد.

wives who cheat on husbands read why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين صدقه‌، حفظ زبان (‌از كلمات زشت) ‌است.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌محبوب‌ترين عمل نزد خداوند، حفظ زبان (از سخنان زشت) است.

My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌زناي زبان، سخن (زشت) است.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
((حضرت محمد (ص)
My girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me read why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زبان خود را (‌از حرف زشت)‌ حفظ كن.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر زنان نبودند (كه خود را زينت كرده و مردان را به كارهاي زشت ترغيب مي‌كنند) خداوند آن‌گونه كه شايسته‌ي پرستش او بود، عبادت مي‌شد.

symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از شرائط ساعت (نشانه‌هاي قيامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع كردن پيوند خويشاوندي و خائن دانستن امين و امين دانستن خائن است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دشنام و سخن زشت در هيچ موردي (از صفات اسلامي روا) نيستند و همانا نيكوترين از مردم در اسلام، خوش خلق‌ترين‌شان است.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌خداوند رحمت كند كسي را كه زبان خود را (‌از سخن زشت مثل تهمت و غيبت و دشنام و سخن‌چيني) حفظ كند.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين افراد امّت،‌ خشم‌گيرندگاني هستند كه وقتي عصباني و خشمگين مي‌شوند، (به همان حالت طبيعي خود) برمي‌گردند (‌و خشم آنها باعث نمي‌شود، كنترل خود را از دست بدهند و اعمال و گفتار زشت از آنها صادر شود.)‌

i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
((حضرت محمد (ص)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از بخيل پرهيز كنيد؛ زيرا اقوام قبل از شما را نابود كرد و آن‌ها را وادار كرد به اين كه خون يكديگر را مي‌ريختند و محارم خود را حلال مي‌شمردند (و با آنها عمل زشت انجام مي‌دادند و اينها همه به خاطر بخل بود.)

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌حقيقتاً‌ خداوند،‌ افراد شوخي را كه در شوخي خود،‌ راستگو هستند، مورد بازخواست قرار نمي‌دهد. (يعني از شوخي خود سوء‌ استفاده نكرده و الفاظ زشت و حرف زدن با نامحرم را در قالب شوخي قرار نمي‌دهد.)

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
((حضرت محمد (ص)
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زماني كه كارهاي زشت بنده¬اي به اتمام رسيد (و متوجّه گناهان خود شده و با توبه به سوي خداوند بازگشت نمود) مالِك چشمان خود مي‌شود و هر زماني كه بخواهد با دو چشم خود گريه مي¬كند.

symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women std symptom checker signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تنهايي بهتر از همنشيني با انسان بد است و داشتن همنشين خوب، بهتر از تنهايي است و كلام (سخن گفتن) نيكو، بهتر از سكوت و سكوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگيز و زشت) است.

i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((حضرت محمد (ص)
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مردم با ايمان كسي است كه عمل زشت را با دست و قلبش منكر مي‌شود و ناپسند مي‌شمارد، اين است تكميل كننده‌ي خصلت‌هاي خير.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((امام علي (ع)
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از زشت‌ترين حالات زمامداران نزد مردمان صالح، اين است كه مردم درباره‌ي آنان گمان فخرفروشي و غرور ورزي داشته باشند و وضع شخصيتي آنان بر كبر مبتني شود.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
((امام علي (ع)
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدcheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كه خوش منظر است، عقلش ناقص مي‌باشد و كسي كه كشيده قامت است، كوتاه همّت است. كسي كه داراي عمل پاكيزه است، چهره‌اي زشت دارد و آن كه قامتي كوتاه دارد، زيرك و هشيار است. انساني كه طبيعتش احسان‌گر است، تصنّع كردنش ناخوشايند است و كسي كه قلبش سرگشته است، تعقّلش آشفته مي‌باشد و آدم خوش‌زبان، داراي دلي آهنين است.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((امام علي (ع)
i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به يقين، خيانت بر امت، بزرگ‌ترين خيانت است و فريبكاري‌ِ پيشوايان، زشت‌‌ترين فريبكاري‌هاست.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
((امام علي (ع)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


وصله‌ي رحم كه بر مال مي‌افزايد، و اجل را به تأخير مي‌اندازد؛ و صدقه‌ي پنهاني كه كفّاره‌ي گناه است؛ و صدقه‌ي آشكار كه مرگ زشت و سخت را دفع مي‌نمايد؛ و انجام كارهاي نيكو كه از سقوط‌‌‌هاي پست جلوگيري مي‌كند.

My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
((امام علي (ع)
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsymptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خداوند سبحان بندگان خود را در هنگام ارتكاب اعمال زشت مبتلا مي‌سازد به كاهش ميوه‌ها، و حبس بركات، و بستن در خزانه‌هاي خيرات، تا كسي كه بخواهد، به طرف خدا برگردد و گنهكار دل از گناه بركَنَد. و كسي كه مي‌خواهد به ياد خدا بيفتد، و كسي كه مي‌خواهد، به خاطر نهي از لغزش‌ها، از آن‌ها امتناع بورزد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
((امام علي (ع)
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
why did my boyfriend cheat open did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردم را از كار زشت نهي كنيد و خود نيز از آن دور شويد، زيرا جز اين نيست كه شما مأمور شده‌ايد به نهي كردن مردم، پس از آن‌كه خود از ارتكابِ امور زشت اجتناب كنيد.

i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
((امام علي (ع)
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi cheated on my faithwalker.org would my husband cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از زنان پليد بترسيد و از خوبان آنان برحذر باشيد. در كارهاي نيكو از زنان اطاعت مكنيد، تا در كارهاي زشت طمعي نورزند.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از رفاقت با كسي كه رأيش سست و بي‌پايه و عملش زشت است، پرهيز كن، زيرا محاسبه‌ي ارزش هم‌نشين با هم‌نشين صورت مي‌گيرد.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
((امام علي (ع)
wives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands read why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خودخواهي فكري و مادي، هر دو به يك اندازه زشت و ناپسند هستند.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant i found out my husband cheated on me why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
((كيم وو چونگ
wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me go i cheat on my boyfriend
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my husband and got pregnant go why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زندگي سرشار از خوشگذراني، بر چهره ي انسانها همچون مومي بسيار كهنه و زشت اثر مي نهد.

symptoms of chlamydia for women side effects of chlamydia signs of chlamydia for men
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i had a dream my boyfriend cheated on me how to cheat on boyfriend i cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back i just cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
" title="نويسنده‌ي فرانسوي (1951)
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
">كريستين بوبن
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدMy girlfriend cheated on me open why wifes cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نزد آنان كه بيش از توانِ خويش مي خواهند، دروغي زشت در ميان است.

wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
((i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated did my boyfriend cheated on me
" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
My girlfriend cheated on me link why wifes cheat
i cheated on my go would my husband cheat
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
">نيچه
i had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدi had a dream my boyfriend cheated on me blog.itracsigns.com i cheat on my boyfriend
i cheated on my faithwalker.org would my husband cheat
i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوش صورت و بي لياقت است.

wives who cheat on husbands signs of unfaithful husband why women cheat on men
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
((i cheated on my go would my husband cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
cheat on husband go my boyfriend cheated on me with a guy
" title="
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
">ضرب المثل آلماني
wives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدwives who cheat on husbands married and want to cheat why women cheat on men
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پرداختن به جزئيات، زندگي را تباه و زشت مي كند؛ ساده شويد، ساده كنيد.

i cheated on my boyfriend how to get him back site cheat on my boyfriend
i cheated on my boyfriend how to get him back blog.linglinzhu.com cheat on my boyfriend
i cheated on my husband and got pregnant trailblz.com why does my husband cheat
why did my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do did my boyfriend cheated on me
((i cheated on my girlfriend but i love her faithwalker.org how do i know if my girlfriend cheated on me
My girlfriend cheated on me open why wifes cheat
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
" title="شاعر و نويسنده آمريكايي ( 1817- 1862 )
symptoms of chlamydia for women open signs of chlamydia for men
">هنري تورئو
cheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدcheat on husband homes.hendrix.edu my boyfriend cheated on me with a guy))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.